Riktlinjer för grundläggande utbildningens elever i årskurs 1–3

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade stadsrådet först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i distansundervisningen  i mån av möjlighet.

Föräldrar meddelar till skolans rektor om eleven kommer till skolan måndag 23.3.

Föräldrar till skjutselever meddelar skolans rektor senast 23.3 kl.12 om eleven ämnar delta i närundervisning och behöver skolskjuts från 24.3.

Bildningsdirektören