Korsholms kommuns understöd

1. Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag som kan sökas senast 15.3.2021 kl. 16.00

a) Verksamhetsbidrag – Kan beviljas registrerad förening i Korsholm vars huvudsakliga uppgift är idrottsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet och/eller kulturverksamhet.

b) Projektbidrag – Kan beviljas föreningar, sammanslutningar eller arbets­grupper i Korsholm vars huvud­sakliga uppgift är kulturverksamhet.

c) Kultur- och konstnärsstipendium – Kan beviljas aktiva konstutövare som är bosatta i Korsholm inom områdena bildkonst, foto, illustration, film, animation, teater, dans, performance, musik, medie­konst, form, konsthantverk, litteratur, ordkonst och kulturarvsarbete.

d) Driftsbidrag för föreningshus – Kan beviljas ungdom­s- eller hembygds­föreningar i Korsholm med eget föreningshus där regelbunden verksamhet ordnas. Regelbunden, ledd verksamhet för barn och ungdomar prioriteras.

Bidrag som kan sökas senast 23.4.2021 kl. 16.00

e) Skötsel av skidspår – Kan beviljas för föreningsskötta skidspår i Korsholm.

Bidrag som kan sökas kontinuerligt under året

f) Kartbidrag – Kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet.

Information om punkterna a), b) och c) ger kultursekreterare Annica Reini, tfn 0500 162 112.
Information om punkterna a), d), e) och f) ger fritidschef Mikael Österberg, tfn 044 424 9135.

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsunderstöd – Föreningar och organisationer i Korsholm som inte erhåller understöd av kultur- och fritidsnämnden kan söka om verksamhetsunderstöd från utvecklingssektionen i Korsholm. Ansökningstiden går ut 15.3.2021 kl. 16.00. Ansökningar om verksamhetsunderstöd som söks av kommunstyrelsen kan formuleras fritt tillsammans med ifylld grundblankett med beskrivning av verksamhet och budget. Information och anvisningar ger näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori, tfn 044 424 9109.

Ansökningar

Ansökningsblanketter finns på www.korsholm.fi/bidrag.

Ansökningarna skickas till Korsholms kommun/Registraturen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller info@korsholm.fi. Försenade ansökningar förkastas.