Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst. 

Kommunfullmäktiges första viceordförande och SFP:s gruppordförande Christoffer Ingo valde under § 29, godkännande av föredragningslistan, att föreslå ett tillägg. Tillägget var att samgångsärendet skulle lyftas upp till behandling under mötet. Ingo motiverade sitt förslag med att ärendet är brådskande.

För detta förfarande krävdes enkel majoritet i fullmäktige vilket fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) konstaterade att fanns efter omröstning.

Ärendet behandlades och diskussionen var livlig och gick stundtals mycket het. Till slut gick ärendet till omröstning och där föll rösterna enligt följande, 23 ledamöter röstade för att samgångsavtalet skulle förkastas, 19 ledamöter röstade för att samgångsavtalet skulle godkännas och 1 ledamot valde att lägga ner sin röst.

Detta betyder att Korsholm inte godkänner en samgång med Vasa stad enligt samgångsavtalet och dess bilagor.