Information om dataskyddet i Korsholms kommun

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft och detta innebär bland annat skärpta krav på hur personuppgifter hanteras i kommunen.

Dataskyddet i Korsholms kommun är en viktig och prioriterad del i den verksamhet som kommunen utför som offentlig myndighet. Alla anställda inom kommunen är medvetna om dataskyddets betydelse, offentlighetslagen och har med arbetsavtal ingått tystnadsplikt.

Personuppgiftsbehandlingar

De register över personuppgiftsbehandlingar som kommunen hanterar behövs för produktionen av de tjänster som kommunen erbjuder, handhar och ansvarar för. Varje personuppgiftsbehandling som kommunen utför innehåller endast sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för ett specifikt ändamål. Registren innehåller främst personuppgifter som namn, personsignum, adress, telefonnummer och elektroniska adresser.

Hanteringen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in enbart för särskilda på förhand bestämda ändamål, personuppgifter samlas inte in i onödan. Personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Kommunens rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter grundar sig för de mesta på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller avtal.

Kommunen utför ingen profilering av kunder på basis av de insamlade personuppgifterna.

Personuppgifter lämnas aldrig ut till kommersiella aktörer utan den registrerades samtycke.

Anpassning till dataskyddsförordningen, personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Under våren har kommunen gjort omfattande nulägesanalyser över personuppgiftsbehandlingarna, infört nya rutiner och arbetsprocesser samt analyserat och förbättrat IT-systemen.

Kommunen har även utsett personuppgiftsansvariga, deras företrädare samt 15 dataskyddsombud som var och en bevakar specifika ansvarsområden och aktivt följer med att förordningen efterlevs i organisationen.

Information om sektorernas personuppgiftsbehandlingar finns dokumenterade hos respektive personuppgiftsansvarig. Kommunens personuppgiftsansvariga är:

  • Kommunstyrelsen
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Västkustens tillsynsnämnd
  • Bildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Socialnämnden
  • Vårdnämnden

Kontaktuppgifter:

Frågor kring kommunens hantering av personuppgiftsbehandlingar riktas till kommunens dataskyddsgrupp via e-post, dataskydd@korsholm.fi.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud och kontaktperson till andra myndigheter är registrator Iita-Mari Hellberg, iita-mari.hellberg@korsholm.fi.