Information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen

Stängning av en skola eller ett daghem för att minska smittspridning inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogiken sker i samråd mellan bildningsdirektören, kommunens beredskapsledningsgrupp och smittskyddsläkare och baserar sig på smittskyddslagen.

Om en skola stängs eller en klass övergår till distansundervisning får vårdnadshavare meddelande via Wilma. Vid förändringar i daghemmens verksamhet sker information via Päikky. Om barnen eller eleverna exponerats för smitta kommer till vårdnadshavare ett personligt meddelande via Wilma eller Päikky. I meddelandet bifogas karantänsanvisningar. De som exponerats för smitta kontaktas även av smittspårningen.

Om en skola stängs och undervisning  ordnas som distansundervisning berör undervisningsarrangemangen inte följande elever:

elever som deltar i förskoleundervisning
elever i årskurserna 1–3
elever som har fått beslut om särskilt stöd
elever som omfattas av förlängd läroplikt
elever som deltar i förberedande undervisning.

Undervisningen för elever som hör till dessa grupper ska ordnas som närundervisning eftersom de sannolikt har större utmaningar i distansundervisning på grund av sin ålder, sin utvecklingsnivå, sitt behov av handledning eller sina språkkunskaper. Dessa elever kan inte enligt lag omfattas av distansundervisning såvida de inte exponerats för smitta.

Det inkommer många frågor till utbildningsanordnaren kring önskan att övergå till distansundervisning för alla.

Kommunen kan inte stänga skolor och daghem i förebyggande syfte utan smittskyddsläkarens rekommendation och vårdnämndens beslut. 

På utbildningsstyrelsen kan man följa anvisningar som gäller grundläggande utbildning, förskola och småbarnspedagogisk verksamhet. 

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/ordnande-av-grundlaggande-utbildning-fran-och-med-182020

// Bildningsdirektören och chefen för förskola och småbarnspedagogik