Hur ska skärgården utvecklas?

Korsholms kommun samarbetar med Uleåborgs universitets arkitektoniska enhet inom ramarna för universitetets kurs i kommunalplanering som går av stapeln i höst. Kursen går ut på att magisterstuderande inom det arkitektoniska och landskapsvetenskapliga området funderar på och planerar hur skärgårdsbyarnas markanvändning kan ge synergieffekter. Kursen innehåller även en del olika vetenskapliga teman som bland annat smart användning av landsbygdstätorternas resurser.

Uppföljningsgruppen för fram lokalt kunnande och kommuninvånarnas syn
Som stöd kommer studerandena att ha en mångsidig uppföljningsgrupp. Gruppens uppgift är att lyfta fram lokalt kunnande och lokalbefolkningens tankar under arbetets gång. Gruppen utvärderar och kommenterar studerandenas arbete och tillsammans funderar man ut hur områdena på bästa sätt kunde utvecklas.

Till uppföljningsgruppen bjuds representanter för lokalbefolkningen, företagarna och föreningar samt organisationer in. Målet är att få ta del av kommuninvånarnas åsikter i ett så tidigt skede som möjligt.

Resultatet kan lägga grunden för kommunens framtida planering och utveckling
Kursen resulterar i sammanställda utredningar om markanvändningen och utvecklingen av Korsholms skärgårdsbyar. Utredningarna tar sikte på hur byarna skulle se ut om 30 år. Korsholms kommun kan välja att använda materialet i utredningarna som grund i sina egna planerings- och utvecklingsarbeten.

Från och med  den 10 september kan vem som helst gå in och svara på en enkät om skärgårdsbyarna i Korsholm. Kommuninvånarna ombeds där framföra sin egen syn på skärgårdsbyarnas nuläge och deras viktigaste utvecklingsområden. Enkäten är öppen i en månad framåt och hittas på svenska via följande länk: https://query.eharava.fi/2571

Tanken är att studerandenas utredningar ska finnas för allmänt påseende under slutet av 2018.

Tilläggsinformation:
Professor, Tarja Outila, tarja.outila@oulu.fi 
TkT, Leena Soudunsaari, leena.soudunsaari@oulu.fi 
Utvecklingsdirektör, Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@korsholm.fi
Kontaktperson, Ralf Degerlund, 0400-867349