Förvaltningsdomstolen gav fullmäktige rätt i fusionsfrågan

Kommunfullmäktige sammanträdde 2.4.2019 för att avgöra fusionsärendet. Men ärendet fanns inte med i möteskallelsen så fullmäktige var tvunget att lyfta ärendet som brådskande (Kommunallagen 95§) under pågående möte för att kunna fatta beslut i frågan. Detta gjordes efter omröstning som slutade 24-19 till fördel för att lyfta ärendet.

Fusionsärendet avgjordes senare under mötet och fullmäktigeledamot Kari Hietamäki (MSK) valde att besvära sig mot fullmäktiges förfarande. Enligt Hietamäki har beslutet att lyfta ärendet inte följt § 95 i kommunallagen, eftersom beslutet att lyfta ärendet som brådskande under pågående möte måste föregås av antingen ett enhälligt beslut eller vara berett.

Vasa förvaltningsdomstol har nu gett utslag i ärendet och förkastar Hietamäkis besvär med följande motiveringar:

Om ett ärende är brådskande kan fullmäktige ta upp ärendet till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till sammanträdet. Ärendet kan anses brådskande om fullmäktige inte längre hinner behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde eller om uppskov skulle innebära betydande ekonomisk eller annan skada för kommunen. Enligt samgångsförslaget skulle Vasa stad och Korsholms kommun sammanslås till en ny kommun från 1.1.2020, i vilket fall framställningen om kommunsammanslagningen borde ha tillställts finansministeriet senast 30.4.2019.

Med beaktande av närheten av tidsfristen för sammanslagningsframställan har det funnits en möjlighet att fullmäktige inte skulle hinna behandla ärendet innan tidsfristen går ut. Om tidsfristen överskreds skulle följden vara att en eventuell samgång flyttas fram med minst ett år, vilket skulle förutsätta att ärendet ska beredas och samgångsavtalet förhandlas på nytt. Med anledning av detta har fullmäktige kunnat anse att ärendet om samgång är brådskande enligt kommunallagen 95 § 2 mom.

Ett ärende kan tas upp till behandling i fullmäktige som brådskande trots att det inte nämnts i kallelsen till sammanträde, om det har beretts, eller genom fullmäktiges enhälliga beslut. I detta fall har fullmäktiges beslut inte varit enhälligt. Ärendet i fråga har dock behandlats i kommunstyrelsen flera gånger.

Innan fullmäktigemötet har kommunstyrelsen behandlat ärendet senast 25.3.2019 § 70. Då har kommundirektörens beslutsförslag varit att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att förslaget till sammanslagningsframställan förkastas. Kommunstyrelsen beslutade dock, avvikande från föredragandens förslag, att återremittera ärendet för fortsatt behandling. I fullmäktiges befogenheter har ingått att överväga vilka utredningar behövs som grund för beslutsfattande och i vilken omfattning.

Således har fullmäktige haft befogenheter att bedöma om den befintliga beredningen i ärendet utgör en innehållsmässigt tillräcklig grund för beslutsfattande. Genom att ta ärendet upp till behandling har fullmäktige ansett att beredningen varit tillräcklig och att fullmäktige kan avgöra ärendet utgående från kommunstyrelsens beredning på det sättet att tilläggsutredningar som nämnts bland annat av ändringssökanden inte har ansetts vara behövliga.

Med beaktande av att samgångsärendet har innan fullmäktigesammanträdet behandlats flera gånger i kommunstyrelsen och att på den senaste behandlingen var beslutsförslaget att skicka ärendet vidare till fullmäktige för avgörande, ska ärendet anses berett på det sätt som avses i kommunallagen 93 §. Fullmäktige har således kunnat ta ärendet om kommunsammanslagningen med Vasa stad upp till behandling.

Kommunfullmäktiges beslut har därmed inte tillkommit i oriktig ordning på de grunder som framförts i besvären och det finns således ingen anledning att upphäva beslutet.

Enligt § 142 i kommunallagen får man söka ändring i beslutet genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen, ifall domstolen beviljar besvärsrätt.