Enkätrapport

Rapporten från kommuninvånarenkäten 2018 är nu klar och resultaten presenterades 12.4 av akademiforskare Kim Strandberg från institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

De viktigaste resultaten i rapporten är:

1. Svarsprocenten blev 43 procent det vill säga totalt 6696 svar. 15 procent, 1010 stycken, av dessa var via den elektroniska nätenkäten. De som svarade på enkäten motsvarar inte Korsholms befolkning idealiskt: speciellt de yngre och de finskspråkiga hade svarat i ganska låg grad.

2. I enkäten framgår det att kommuninvånarna ser det som viktigast att förhandla med Vasa stad om språkens jämlika ställning följt av ekonomi och landsbygdens roll samt lokalt inflytande. Generellt anser man att det mesta är viktigt inför förhandlingarna.

3. Korsholmarnas syn på sin egen kommun i jämförelse med Vasa stad är klart positiv. Framförallt upplever man att Korsholm har klart bättre åldringsvård, social- och hälsovård samt ekonomi.

4. Åsikterna om en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa stad är ganska delade men bland de som svarat på enkäten och helt säkert har en åsikt i frågan, är stödet för ett "nej" 52 procent medan det är 39 procent för ett "ja". Den största vattendelaren i åsikterna om en eventuell samgång är modersmålet: svenskspråkiga tenderar vara emot medan finskspråkiga är tydligt för.

5. På frågan om de svarande anser att en rådgivande folkomröstning borde ordnas stöder två tredjedelar (66 procent) av invånarna en folkomröstning.