Coronavirusläget i kommunen

Kommunens beredskapsledningsgrupp ger ett uppdaterat infopaket med anledning av att Finlands regering 4.5.2020 har övergått till en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Detta innebär att regeringen enats om att stegvis lätta på de restriktioner som införts p.g.a. coronaviruset men undantagsförhållanden upphävs inte ännu.

Coronavirussmittoläget i Korsholm är lugnt för närvarande, vi har inte haft nya fall under de senaste veckorna. I och med att kommunens olika verksamheter stegvis öppnar har vi alla en stor uppgift i att omforma verksamheten till rådande pandemisituation. Ur smittskyddssynpunkt ser kommunens beredskapsledningsgrupp dock att risken för coronavirussmitta i nuläget är liten.

Nedan ges en kort beskrivning av hur kommunens verksamheter påverkas.

Verksamheten i småbarnspedagogiken, grundskolor och gymnasiet 14.5.2020

Finlands regering har beslutat att från och med 14.5.2020 upphäva de begränsningar som coronavirusepidemin har föranlett inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Från och med 14.5 återvänder barnen till förskola och daghemmet enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik på ett kontrollerat sätt. I arbetet med att minska en eventuell smittspridning utökas bland annat utevistelsen inom förskolan och småbarnspedagogiken. Även städning och handhygien intensifieras.

Inom den grundläggande utbildningen övergår kommunen från distansundervisning till närundervisning. Distansundervisning är inte längre möjligt. Normal läsordning gäller för eleverna igen och inga avvikande arrangemang sker förutom det som är fastställt i läsårsplanen.

I skolornas verksamhet och i undervisningsarrangemangen tar man hänsyn till att virusepidemin fortfarande pågår och har anpassat verksamheten enligt det för att undvika smitta. Kommunen följer hälsomyndigheternas anvisningar som gäller virussituationen.

Gymnasiet fortsätter med distansundervisning terminen ut enligt regeringens rekommendation.

Förändringar från och med 1.6.2020

Offentliga lokaler öppnas på ett kontrollerat sätt: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.

Finlands regering har begränsat offentliga sammankomster till tio personer fram till 1.6. Från och med 1.6 höjs gränsen till femtio personer, en ny bedömning görs före utgången av juni.

Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler (till exempel biblioteken), samt avgränsade utrymmen utomhus, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen.

Verksamheten vid bibliotek och vuxeninstitut

Vid biblioteket börjar tidigare reserverat material lånas ut (från 7.5). Låntagare kontaktas av personalen så att avhämtningen kan ordnas på ett tryggt sätt. Avhämtning sker utanför biblioteken. Bibliotekens lokaler öppnar 1.6 med restriktioner.

Vid Vuxeninstitutet fortsätter största delen av personalen att arbeta på distans. Personalen nås via mail eller per telefon. Planeringen av höstens kurser skall vara klara i maj och arbetet med studieprogrammet skall färdigställas under juni månad. Några sommarkurser startar i juni t.ex. dansgympa i Smedsby och Örtvandring på Stundars.

Fritids-, kultur- och idrottsverksamheten

Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.

Med start i juni ordnar Fritid och kultur sådana program som ryms inom regeringens direktiv gällande samlingar med max 50 personer.

Större evenemang, så som Outdoors in Södra Vallgrund, Motionsjippo 2020 i samarbete med Vasa stad, Folkhälsan MLL och vasanejdens Arenor, ungdomsevenemanget Event Z, är flyttade till september och ordnas om möjlighet ges.

Verksamheten inom social- och hälsovården

Inom äldreomsorg och hemservice fortsätter verksamheten enligt nu gällande riktlinjer också efter 13.5, dvs. boendeservice-enheter håller fortsättningsvis stängt för besökare och dagcenterverksamheten för äldre fortsätter att hålla paus fram till hösten. Detta gäller tills nya rekommendationer finns att tillgå från nationellt håll.

Inom hälsovårdstjänster körs verksamheten igång mot ett mer normalliknande läge. Öppenvården och tandvården tar emot besökare enligt tidsbeställning. Vid akuta fall tas patienter med luftvägsinfektioner emot vid Hälsovårdscentralens infektionsakut. Till besökare som kommer till luftvägsakuten gäller att först ringa till hälsovårdscentralen före besöket. Akutmottagningen för övriga åkommor finns inte i anslutning till luftvägsakuten.

Verksamheten vid ämbetshuset

Huvudingången till Korsholms ämbetshus hålls fortsättningsvis stängd fram till den 30.9.2020 på grund av rådande undantagstillstånd.

Kunder uppmanas fortsättningsvis till att sköta ärenden i mån av möjlighet via telefon, e-post eller andra digitala kanaler. En dörrklocka finns invid ytterdörren. Om ingen öppnar dörren, ring 044 424 9207.

Ämbetshusets normala sommarstängning infaller under ovannämnda period (veckorna 29-31). Under dessa veckor är en större del av ämbetshusets personal på semester, eftersom semestrar i normala fall koncentreras till dessa veckor.