Uusi laki lakkauttaa kuntien tielautakunnat

Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31.12.2019.

Uusi laki vähentää kuntien tehtäviä. Kolme tärkeää muutosta:

1)      Tehtävät yksityistietoimituksissa siirretään pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

2)      Muutoksenhaussa yksityistietoimituksessa tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla maaoikeuteen.

3)      Tiekuntien päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyvät kokonaan käräjäoikeuksien ratkaistavaksi.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle tulee uusia tehtäviä. Tehtävät liittyvät rakennuksen, rakennelman tai kasvillisuuden poistamiseen tietyissä tilanteissa näkemä- ja suoja-alueelta ja poikkeuksen myöntämiseen rakentamisrajoituksesta.

Edellä mainitun luvan ja poikkeuksen käsittelyssä noudatetaan tarkastusten, asianosaisten kuulemisen ja päätöksenteon osalta hallintolain säännöksiä, muutoksenhaku on hallintolainkäyttölain mukaisesti hallintovalitus hallinto-oikeuteen.

Ei varsinaista sovitteluelintä
Varsinaisesta neuvottelu- tai sovitteluelimestä, joka käsittelisi tieosakkaiden ja tiekuntien ristiriitoja, ei laissa ole säädetty. Viranomaiset antavat hallintolain mukaista neuvontaa toimialoillaan.

Tavoitteena on, että jatkossa maakunnat ottaisivat neuvonta- ja sovittelupalvelut hoitaakseen. Mahdollisuuden hakea oikaisua tiekuntien päätöksistä tiekunnalta itseltään toivotaan ehkäisevän käräjäoikeuksiin saatettavien moiteasioiden määrää.

Kunnat jatkavat avustamista
Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä. Jatkossa edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on kuitenkin, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Vaatimus tiekuntien järjestäytymisestä ei välttämättä tuo uutta käytäntöä, sillä monet kunnat ovat jo nykyään avustaneet ainoastaan järjestäytyneitä tiekuntia. Kuntien tieosakkuus voi perustua kuten tähänkin asti kiinteistön omistukseen yksityistien vaikutusalueella.

Uuden lain siirtymäsäännökset
Kumotun lain mukaisissa tielautakunnissa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31.12.2019.

Tielautakunnassa mainittuna päivänä vireillä olevan asian käsittely siirtyy tämän lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja siihen sovelletaan tätä lakia. Päätökseen, joka on tehty ennen yksityistielain voimaantuloa, haetaan muutosta yksityistielain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Laki kokonaisuudessaan löytyy täältä: Yksityistielaki.