Kyselyn raportti

Raportti kuntalaiskyselystä 2018 on nyt valmis, ja tutkija Kim Strandberg Åbo Akademista (Institutet för samhällsforskning) esitteli tulokset 12.4. Raportin tärkeimmät tulokset:

1. Vastausprosentti on 43 prosenttia, eli vastauksia saatiin yhteensä 6 696. Näistä 15 prosenttia, eli 1 010 vastausta, saatiin sähköisen kyselylomakkeen kautta. Kyselyyn vastanneet eivät edusta kovin hyvin koko Mustasaaren väestöä: erityisesti nuorten ja suomenkielisten vastausprosentti on melko alhainen.

2. Kyselystä käy ilmi, että kuntalaisten mielestä tärkein neuvoteltava asia Vaasan kaupungin kanssa on kielten yhdenvertainen asema. Seuraavaksi tulevat talous ja maaseudun rooli sekä paikallinen vaikuttaminen. Yleisesti ottaen vastaajat ovat sitä mieltä, että suurin osa väittämistä oli tärkeitä neuvottelujen kannalta.

3. Mustasaarelaisten näkemys omasta kunnasta verrattuna Vaasan kaupunkiin on selkeästi myönteinen. Ennen kaikkea koetaan, että vanhustenhuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto ja talous ovat Mustasaaressa selvästi paremmalla tolalla.

4. Mielipiteet mahdollisesta yhdistymisestä Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välillä jakautuvat, mutta kyselyyn vastanneista ja selkeän mielipiteen omaavista 52 prosenttia on yhdistymistä vastaan ja 39 prosenttia yhdistymisen puolesta. Eniten mielipiteisiin mahdollisesta yhdistymisestä vaikutti äidinkieli: ruotsinkieliset ovat enemmän yhdistymistä vastaan ja suomenkieliset sen puolesta.

5. Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä kannatti kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) vastanneista.