Hallinto-oikeus ratkaisi kuntaliitosasian kunnanvaltuuston hyväksi

Kunnanvaltuusto kokoontui 2.4.2019 ratkaisemaan kuntaliitosasian. Asiaa ei kuitenkaan ollut mainittu kokouskutsussa, joten kunnanvaltuuston oli otettava asia käsiteltäväksi kiireellisenä (kuntalaki 95. §) kyseisessä kokouksessa voidakseen päättää asiasta. Tämä tapahtui äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi äänin 24–19.

Kuntaliitosasiasta päätettiin myöhemmin kokouksen aikana. Valtuutettu Kari Hietamäki (MSK) jätti valtuuston toiminnasta valituksen. Hietamäen mukaan päätös ottaa asia käsiteltäväksi kiireellisenä ei ollut kuntalain 95. §:n mukainen, koska päätöksen olisi pitänyt olla yksimielinen tai asian olisi pitänyt olla valmisteltu.

Vaasan hallinto-oikeus on nyt antanut asiassa päätöksensä. Hallinto-oikeus hylkää Hietamäen valituksen seuraavin perusteluin:

Kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asia on kiireellinen. Asiaa voidaan pitää kiireellisenä, jos asiaa ei enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai käsittelyn siirtäminen aiheuttaisi kunnalle merkittävää taloudellista tai muuta haittaa. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan on yhdistymisesityksen mukaan ollut tarkoitus yhdistyä 1.1.2020 uudeksi kunnaksi, jolloin esitys yhdistymisestä olisi tullut toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 30.4.2019. Kun otetaan huomioon yhdistymisesityksen toimittamiselle asetetun määräajan läheisyys, on ollut olemassa mahdollisuus, että asiaa ei ehdittäisi käsitellä valtuustossa ennen määräajan päättymistä.

Määräajan ylittymisestä seuraisi mahdollisen yhdistymisen siirtyminen ainakin vuodella, mikä edellyttäisi asian uudelleen valmistelemista ja liittymissopimuksen neuvottelemista uudelleen. Edellä mainitun perusteella valtuusto on voinut katsoa kuntaliitosasian kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kiireelliseksi.

Asia voidaan ottaa kokouskutsun esityslistan ulkopuolelta kiireellisenä valtuuston käsiteltäväksi, jos se on valmisteltu, tai valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Tässä tapauksessa valtuuston päätös ei ole ollut yksimielinen. Kyseessä oleva asiaa on kuitenkin käsitelty kunnanhallituksessa useita kertoja. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa viimeksi ennen valtuuston kokousta 25.3.2019 § 70, jolloin kunnanjohtajan päätösehdotus on ollut, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että yhdistymisesitys hylätään. Kunnanhallitus päätti esittelijän päätösehdotuksesta poiketen kuitenkin palauttaa asian jatkovalmisteluun. 

Kunnanvaltuuston toimivaltaan on kuulunut harkita päätöksenteon perusteeksi tarvitsemansa selvitykset ja niiden laajuus. Siten valtuuston toimivaltaan on kuulunut arvioida, pitääkö se asiassa jo suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksenteon pohjaksi. Kunnanvaltuusto on ottaessaan asian ratkaistavakseen pitänyt asian valmistelua riittävänä ja katsonut voivansa tehdä päätöksen kunnanhallituksen valmistelun pohjalta siten, ettei muun muassa muutoksenhakijan mainitsemia lisäselvityksiä ole katsottu tarpeelliseksi.

Kun otetaan huomioon, että kuntaliitosasiaa on ennen valtuuston kokousta käsitelty useita kertoja kunnanhallituksessa, ja joista viimeisimmällä käsittelykerralla päätösehdotuksena on ollut asian saattaminen kunnanvaltuuston päätettäväksi, asia on katsottava valmistelluksi kuntalain 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kunnanvaltuusto on siten voinut ottaa kuntaliitosta Vaasan kaupungin kanssa koskevan asian käsiteltäväkseen.

Kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä valituksessa esitetyillä perusteilla eikä päätöstä ole siten syytä kumota.

Kuntalain 142 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.