Trafikleder


Byggnadsplanevägar
Kommunen underhåller 65 kilometer byggnadsplanevägar samt tio kilometer lättrafikleder.

Den största delen av planevägarna har permanentbeläggning, dvs. asfalt.

Enskilda vägar med väglag och fast bosättning
Vägarna indelas i fyra underhållsklasser.

Klass I utgörs gamla landsvägar som kommunen underhåller till hundra procent.

Klasserna II, III och IV, som utgörs av övriga väglag med fast bosättning, får underhållsbidrag som täcker
sjuttio till åttio procent av kostnaderna.
För ha rätt till bidrag bör vägen hållas i acceptabelt skick. Dessutom ska ett giltigt stämmoprotokoll samt en redovisning för underhållet inlämnas till kommunen. För närvarande erhåller cirka 70 väglag underhållsbidrag
årligen.
 
Vägsektionen                                                                                                                                                    
Kommunen har en vägsektion som ansvarar för  vägförättningasärenden som hör till kommunen.  Vägsektionen medlar också i tvister mellan vägintressenter. 
 
Väglag                                                                                                                                                                     
Ett väglag är en väg där vägdelägarna bildat väglag vid förättningen och som är registrerat vid
lantmäteribyrån.
 
Överlåtande av underhållet
Väglaget kan genom avtal överlåta underhållet till kommunen, som då utför allt praktiskt underhållsarbete av
vägen. Då fakturerar kommunen väglaget på tjugo till trettio procent av kostnaderna, beroende av vägklass.
Genom avtal underhåller kommunen enskilda vägar som uppgår till en sträcka av 183,6 kilometer.
 
Snöplogning
Snöplogning utförs på alla enskilda vägar med fast bosättning. Avtal om snöplogning av privata gårdsvägar
 ingås mot en fastställd årsavgift. Anmälningen om plogning skickas till vägmästaren i oktober.

Enskilda vägar som saknar fast bosättning
Kommunen vägmästare ger råd angående vägens administration och underhåll.

Vägbelysning
I kommunen finns för närvarande drygt 200 kilometer vägbelysning eller 5 300 ljuspunkter.För närvarande
byggs vägbelysningen inte ut annat än på byggnadsplaneområden då kommunen är tvungen att satsa de
resurser man kan lägga på vägbelysningen till att sanera befintlig vägbelysning för att dessa ska vara
enligt de direltiv EU kräver från 2015.
 
Kommunen underhåller vägbelysningen i eget regi. Förutom fortlöpande
underhåll utför vi ett par gånger per år mer omfattande service då all vägbelysning ses över. Arbetet med att
förnya befintlig vägbelysning fortgår, till vissa delar är vårt vägbelysningsnät upp till 50 år gammalt.
Vid förnyandet används armaturer med läggre energiförbrukning.

 


Tilläggsuppgifter:
Vägmästare Per-Håkan Österåker
Tfn (06) 327 7180 eller GSM 050 696 16
E-post

Tilläggsuppgifter:
Eltekniker Jan Lundström
Tfn (06) 327 7590 eller GSM 050 696 19
E-post

 


 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.