Utkomststöd


Utkomststödet är avsett att trygga utkomsten i situationer då lönen, arbetslöshets- pensions- eller sjukdomsskyddet, eller andra inkomster inte räcker till för rimliga levnadskostnader. Utkomststödet är en lagstadgad rättighet:

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom, eller på något annat sätt.
(2 § i Lagen om utkomststöd.)

Utkomststödets storlek

Då man beräknar utkomststödets storlek sammanräknar man först sökanden/familjens alla till buds stående nettoinkomster. Sedan sammanräknar man alla de sökandens/familjens utgifter, vilka beaktas i utkomststödet. Om utgifternas summa är större än inkomsternas, ger skillnaden utkomststödets storlek.

Med familj avses i gemensamt hushåll boende föräldrar, en förälders minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar samt en man och en kvinna som lever i äktenskapsliknande förhållande.

Hur ansöker man om utkomststöd

Man anhåller om utkomststöd från kommunens socialbyrå. Socialarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning, och står till tjänst också i andra frågor, t.ex. vårdnadsfrågor och missbruk. De ger vid behov ytterligare information om utkomststödet. I samband med anhållan behövs beskattningsintyg samt kvitton eller intyg på alla aktuella inkomster såsom

 • lön, pension
 • arbetslöshetsdagpenning
 • sjukdagpenning
 • hemvårdsstöd
 • underhåll eller underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • studiestöd, - lån och bostadstillägg

Dessutom kvitton eller intyg på alla aktuella utgifter såsom

 • boendekostnader: hyra eller bolagsvederlag, uppvärmningskostnader, bastu- och tvättstugeavgifter, elräkning, vatten- och avloppsräkningar, hemförsäkring, renhållningskostnader, tomtarrende, fastighetsskatt, sotning och snöplogning
 • uppgifter om bostadslån, amortering och ränta
 • sjukkostnader
 • studielån
 • dagvårdsavgifter
 • betalda underhåll
 • skatteintyg
 • kontoutdrag från banken för de två senaste månaderna

Det är viktigt att vid varje besök uppge förändringar i inkomster och utgifter, samt i familjeförhållanden och boendesituation.

Läs mera om utkomststödet->

Ansökan om utkomststöd

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.