Kommunalbesvär


Ändring i beslut som fattats av fullmäktige eller samkommunens organ samt i beslut som kommunstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av ett rättelseyrkande söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Ett kommunalbsvär måste inlämnas skriftligen.

Besvär får anföras på laglighetsgrund, d.v.s. på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär får dock inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Kommunalbesvär får anföras av en part, dvs. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Också kommunmedlemmar har besvärsrätt.

Är det fråga om beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas endast av den som gjort rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får också andra parter och kommunmedlemmar söka ändring i beslutet genom kommunalbesvär.

Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet. Parterna får ett protokollsutdrag jämte anvisning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning särskilt per brev. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Av besvärsskriften ska framgå

  • den ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
  • vilket beslut man söker ändring i
  • vad i beslutet man vill överklaga och hurdan ändring som yrkas
  • motivering till ändringen
  • underskrift.

Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, antingen i original eller som å tjänstens vägnar styrkta kopior, och en utredning över den dag då besvärstiden börjar löpa.

Man kan på eget ansvar skicka besvärsskriften per post eller med bud. Besvärshandlingar per post ska skickas i så god tid att de hinner fram under besvärstidens sista dag innan verket stänger.

Mera information:

 

Vasa förvaltningsdomstol

Besvärsmyndighet när det gäller anförande av besvär i beslut som har fattats av kommunala organ i Korsholms kommun är Vasa förvaltningsdomstol.
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån., Vasa
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Telefon: 010 364 2611
Telefax: 010 36 42760
E-post: vaasa.hao@om.fi 

Källa: kommunerna.net


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 8.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.