Förvaltningsklagan


Förvaltningsklagan är inget rättsmedel och genom föraltningsklagan kan man inte söka ändring i beslut.

En förvaltningsklagan är ett meddelande till en högre eller övervakande myndighet om att man anser att ett förfarande eller en verksamhet strider mot lag, är felaktig eller olämplig. Man kan också klaga över att någonting inte fungerar eller att uppgifter vansköts.

Vem som helst kan lämna in ett klagomål och ärendet behöver inte gälla den klagande själv.

Ett klagomål ska i allmänhet göras skriftligt till länsstyrelsen. Klagomålet kan vara fritt formulerat eller så kan man använda en blankett som fås hos länsstyrelsen eller på länsstyrelsens webbsidor.

Klagoskriften ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

 • Klagandens namn och adress
 • Telefonnummer under tjänstetid
 • Den myndighet och/eller tjänsteinnehavare vars agerande saken gäller
 • Vad hände och när inträffade händelsen?
 • Varför anser du att agerandet var felaktigt?
 • Vad vill du att länsstyrelsen ska göra?
 • Har du klagat hos justitiekanslern/riksdagens justitieombudsman?
 • Har du besvärat dig över ärendet hos förvaltningsdomstolen?
 • Annat som har betydelse för ärendet
 • Datum
 • Underskrift

I klagomålsavgörandet kan länsstyrelsen ge den som klagomålet riktar sig mot en anmärkning med tanke på framtiden eller administrativ handledning i hur man borde ha handlat. Klagomålsavgörandet kan inte ändra eller upphäva en förvaltningsakt eller ett beslut och ersättning kan inte heller utdömas.

Källa: kommunerna.net


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 8.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.