Förvaltningsbesvär


De kommunala myndigheterna fattar många beslut med stöd av olika speciallagar. Speciallagarnas bestämmelser om sökande av ändring varierar mycket och de skall tillämpas framom motsvarande bestämmelser i kommunallagen.

Enligt speciallagarna söks ändring ofta genom förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär kan anföras om den ändringssökande anser att beslutet har tillkommit på ett olagligt sätt (laglighetsgrund) eller om den ändringssökande anser att ett beslut är oändamålsenligt (ändamålsenlighetsgrund).

Många speciallagar innehåller bestämmelser om rättelseyrkande som föregår besvär. I vissa fall kan också rättelseyrkande enligt kommunallagen komma i fråga.

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av en part, dvs. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Den besvärsrätt som kommunallagen ger kommunmedlemmar gäller inte i speciallagarna.

Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av beslutet, om inget annat bestäms i lag.

Närmare anvisningar om hur man söker ändring medföljer som bilaga till protokoll och beslut. Speciallagarna kan också innehålla besvärsförbud.

Källa: kommunerna.net


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 8.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.