Beslutsfattande


Kommunfullmäktige, som väljs vart fjärde år, har den högsta beslutanderätten i kommunen. Kommunfullmäktige väljer medlemmarna i övriga beslutsfattande organ. Av dessa har kommunstyrelsen en central ställning, eftersom den ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Förutom de förtroendevalda har kommunen en personal, tjänsteinnehavare och arbetstagare, som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Kommundirektören är den högsta tjänsteinnehavaren i kommunen. Till tjänsteinnehavarnas uppgifter hör att bereda de ärenden som behandlas i förtroendeorganen.

Kommunförvaltningen är en demokratisk förvaltning, vilket innebär att kommuninvånarna har möjlighet att övervaka förvaltningen, ta initiativ och uttrycka åsikter i frågor som hör till deras intresse. Till kommunmedlemmarnas rätt till inflytande hör också rätten att söka ändring i beslut man anser tillkommit på fel grunder. Det vanligaste sättet att söka ändring är att lämna in ett rättelseyrkande till det organ som är ansvarigt för beslutet. Ändring i beslut som fattats av kommunfullmäktige eller de beslut som kommunstyrelsen fattat utgående från ett rättelseyrkande söks genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

Se kommunfullmäktiges möten direkt på nätet

 Klicka här för att se sändningen från fullmäktigemötet

 


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 12.11.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.