Planer och fastigheterOffentligt framlagda planer

Framlagt 13.4–13.5.2015. Anmärkningar skall inlämnas senast 13.5.2015
Framlagt 8.4–8.5.2015. Åsikterna och anmärkningar skall inlämnas senast 8.5.2015

Till adressen: Korsholms kommun, Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning(at)korsholm.fi


Delgeneralplaner

Revidering av Smedsby delgeneralplan
(PLKS 368/2012)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 19§)
framlagt 13.4-13.5.2015
 Plankarta, förslag   Planbestämmelser, förslag
 Planbeskrivning, förslag
 Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2.1 karta boende
 Bilaga 2.2 karta handel, service och industri
 Bilaga 2.3 karta grönområden/rekreation
 Bilaga 2.4 karta vägnät
 Bilaga 2.5 karta byggnadsbestånd
 Bilaga 2.6 karta miljöolägenheter
 Bilaga 2.7 karta markägo
 Bilaga 2.8.1 karta vattenledningsnät
 Bilaga 2.8.2 karta avloppsledningsnät      
 Bilaga 3.1 karta utvecklingsidéer alternativ 1
 Bilaga 3.2 karta utvecklingsidéer alternativ 2
 Bilaga 3.3 karta utvecklingsidéer alternativ 3
 Bilaga 4 Bemötanden
 Bilaga 5.1 karta planutkast A3
 Bilaga 5.2 illustrationsbild
 Bilaga 6 trafikutredning
 Bilaga 7 utdrag ur Smedsby delgeneralplan 2002               
  


Detaljplaner

Ändring av detaljplan i kvarter 721, tomt 3 i Smedsby (Löjtnantsvägen)
(KT 255/2014)
Ett program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt (MBL 63§)
framlagt 8.4-8.5.2015
 Program för deltagande och bedömning
 Detaljplan för Vikby II (område för stor detaljhandelsenhet)
(KT 723/2013)
Ett planförslag är offentligt framlagt (MBF 27§)
framlagt 8.4-8.5.2015
 Plankarta, förslag
 Planbeskrivning, förslag
 Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
 Bilaga 2 Illustrationsbild
 Bilaga 3 Dagvattenutredning
 Bilaga 4 Bemötanden
 Bilaga 5 Jämningsplan


Utredningar
 Trafikutredning
 Handelsutredning (på finska)
  Naturutredning (på finska)   
   

  

Blankett för åsikt/anmärkning om planläggning 


Samhällsbyggnadsnämnden är ett politiskt organ. Samhällsbyggnadsnämnden och personalen vid planläggningsavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen och skapar på så sätt förutsättningar för byggande i kommunens olika delar samt för en trivsam och trygg boendemiljö.


Tilläggsuppgifter:
Planläggningschef Barbara Påfs 
Tfn (06) 327 7175
E-post

Senast uppdaterad 16.4.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.