Bidrag


NÅGRA ALLMÄNNA REGLER PRINCIPER OM BIDRAG

 

Allmänt
Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och kulturverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort, undantag är kulturbidrag som även kan sökas av arbetsgrupper och privatpersoner. Nygrundade föreningar (i Korsholm) ska ha lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år.

Föreningen ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar. Ansökningshandlingarna ska fylla kraven enligt dessa anvisningar för bidrag.

Bidrag beviljas, under kalenderåret, endast en gång för ett och samma ändamål (och av en nämnd i Korsholms kommun). Bidraget ska användas för de ändamål för vilka det har beviljats. Bidrag beviljas inte för evenemang, projekt eller andra ändamål som ansöks i efterskott för redan förverkligade kostnader.

Verksamhetsbidrag ges inte till kommunal (kommunens egna enheter), regional eller statlig verksamhet. Verksamhetsbidrag kan inte beviljas enskilda personer, företag eller bolag.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag samt medför återbetalningsskyldighet för föreningen.

 

Målsättning
Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-, ungdoms- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och idrottslagen samt bidrag för kulturverksamhet enligt lagen för kommunal kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden strävar till att stöda ideella föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar. Föreningen ska medverka aktivt i information och utbildning i förebyggande syfte vad gäller alkohol och droger. Bidragsberättigad verksamhet ska vara drogfri, i annat fall kan föreningen bli återbetalningsskyldig av det kommunala bidragen. Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen medelanskaffning för sin verksamhet.

 
Följande understöd anslås att sökas senast den 15 mars:
Verksamhetsbidrag
Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget hus
Projektbidrag för kulturverksamhet och kulturstipendium

Följande understöd anslås att sökas senast den 23 april:
Skötselbidrag för skidspår

Följande understöd anslås att sökas senast den 15 november:
Ledarskolningsbidrag

Blanketter för ansökan om understöd kan laddas ner från och med vecka 7.


Beslut

Förskott på understöd

Redovisning

Kartbidrag

  Principer och anvisningar 
Kultur- och fritidsnämndens principer och anvisningar för bidrag inom ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet, träder i kraft 1.1.2015.


Ansökningarna inlämnas till: Korsholms kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM senast det datum som ovan angivits klockan 16.00. Försenade samt ofullständiga ansökningar förkastas.


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Marcus Beijar 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 044 727 7380 

E-post

Senast uppdaterad 31.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.