Bidrag


Allmänt

Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms- och simskoleverksamhet kan ansökan om verksamhetsbidrag från fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort. Nygrundade föreningar (i Korsholm) ska ha lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år.

Föreningen ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar. Ansökningshandlingarna ska fylla kraven enligt dessa anvisningar för bidrag.

Bidrag beviljas, under kalenderåret, endast en gång för ett och samma ändamål (och av en nämnd i Korsholms kommun). Bidraget ska användas för de ändamål för vilka det har beviljats. 

Verksamhetsbidrag kan inte beviljas enskilda personer, företag eller bolag.

Målsättning

Fritidsnämndens målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-, ungdoms- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och idrottslagen. Fritidsnämnden strävar till att stödja ideella föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja idrotts- och ungdomsverksamhet i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar. Föreningen ska medverka aktivt i information och utbildning i förebyggande syfte vad gäller alkohol och droger.

 

Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha en egen medelanskaffning för sin verksamhet.

 

Följande understöd anslås att sökas senast den 15 mars:
Verksamhetsbidrag
Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget hus

Följande understöd anslås att sökas senast den 23 april:
Skötselbidrag för skidspår

Följande understöd anslås att sökas senast den 15 november:
Ledarskolningsbidrag
Skötselbidrag för idrottsområden

Blanketter för ansökan om understöd kan laddas ner från och med vecka 8.
Beslut

Förskott på understöd

Redovisning

Kartbidrag

  Principer och anvisningar 
Kultur- och fritidsnämndens principer och anvisningar för bidrag inom ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet, träder i kraft 1.1.2015.


Ansökningarna inlämnas till: Korsholms kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM senast det datum som ovan angivits klockan 16.00. Försenade samt ofullständiga ansökningar förkastas.


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 5.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell