Undomsföreningar och hembygdsföreningar med eget hus


Driftsbidrag
Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget föreningshus som ordnar regelbunden, ledd verksamhet för barn och ungdomar (i egen regi) kan ansöka om bidrag för föreningshusets driftskostnader. Omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet inverkar på bidragets storlek.

 

Fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna barn- och ungdomsverksamheten som ligger till grund för driftsbidraget.

 

Ansökan görs på blankett A, C och E. Ansökningstid se sista sidan.

 

Bidraget beviljas på basen av föregående års driftskostnader. Om verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade verksamhetsperioden (enligt §4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12 månader).

Driftsbidraget är verksamhetsbaserat och förening kan beviljas driftsbidrag till max 50 % av godkända driftskostnader.

 

Kostnader som godkänns är:

-          el

-          uppvärmning

-          vatten och avlopp (max 500 euro)

-          fastighetsförsäkringar

-          underhållskostnader (max 500 euro)

Bilagor

Till ansökan ska bifogas:

-          verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år

-          verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om bidrag

-          föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag)

-          en kopia av föreningens stadgar vid ansökan om bidrag för år 2012.


 

Renovering

Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget föreningshus kan söka om bidrag för renoveringsprojekt. Bidraget är verksamhetsbaserat och vid beviljande av bidrag beaktas sådan verksamhet som sker i byggnaden och är anordnad av föreningen i fråga.  Utgående från verksamheten beräknas en stödprocent som utgör bidragets storlek.

 

Fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna barn- och ungdomsverksamheten som ligger till grund för renoveringsbidraget.

  

Renoveringsbidrag kan sökas när som helst under året.

 

Renoveringsbidraget är behovsprövat. Fritidsnämnden kan av särskilda skäl bevilja en förening en avvikande (högre eller lägre) stödprocent om så fritidsnämnden anser nödvändigt.

 

Åren 2012-2013 prioriterar fritidsnämnden ansökningar som gäller förnyelse av avloppsvattensystem.

 

Bilagor

Till ansökan ska bifogas:

-          arbetsbeskrivning och tidtabell för arbetet

-          kostnadsberäkning (baserad på offerter och/eller beräkningar av erfaren sakkunnig inom branschen) och finansieringsplan

-          information om eventuella bidrag som man ansökt/erhållit från andra instanser för samma ändamål

 

Ändamål för vilka bidrag inte beviljas

Bidrag beviljas inte för:

·         uthusbyggnader och baracker

·         renovering av gårdsplaner

·         lösöre

·         inköp av mark

·         lån och amorteringar

·         reparationer och renoveringar med kostnadsberäkning under 2000 euro (inkl. moms).

 

Redovisning och utbetalning av bidrag

Bidraget ska användas inom det kalenderår under vilket det beviljats. 50 % av det beviljade renoveringsbidraget utbetalas i förskott. Det slutgiltiga bidraget betalas ut mot redovisning av hela bidragssumman. Redovisning över användningen görs på en skild blankett och bör inlämnas till fritidsnämnden senast 15 november. Till redovisningen bör ett i vissa fall syneprotokoll från byggnadsinspektörerna bifogas (meddelas förening när beslut görs).

 

I de redovisade kostnaderna för renoveringen ska även en egen finansieringsandel ingå. Beviljat renoveringsbidrag utbetalas till fullo då godkänd redovisning inlämnats och bidragsdelen utgör högst den stödprocent som föreningen beviljats (av de totala förverkligade kostnaderna).

 

Om redovisningen inte sänds in inom utsatt tid kan utbetalningen av bidraget helt eller delvis avbrytas och redan utbetalt bidrag återkrävas.

 

Ändringar i ändamålet

Fritidsnämnden kan på bidragsmottagarens ansökan och av särskilda skäl ändra ändamålet med och villkoren för bidraget. Om väsentliga förändringar sker i projektets art, omfattning och kostnader kan fritidsnämnden på bidragsmottagarens ansökan ändra sitt beslut om bidrag. Ansökan om ändring av beviljat bidrag ska göras innan projektet inleds.
 


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 20.2.2012

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell