Bullerbekämpning


Buller är sådant ljud som människan uppfattar som störande eller på annat sätt är skadligt för människans hälsa eller välbefinnande. Det finns gränsvärden som fastställts av statsrådet för när buller anses ha skadliga effekter på människan. Olika gränsvärden gäller inomhus och utomhus samt för områden med olika användning. Gränsvärdena är medelvärden av buller uppmätt under en viss tid.

Vid behandling av miljötillstånd är buller en faktor som utvärderas och vid behov ges tillståndsvillkor om bullernivåerna.

Enligt miljöskyddslagen skall man göra en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. I allmänhet är det fråga om evenemang, konserter, byggande eller andra verksamheter som kan tänkas bli störande för omgivningen. Anmälan kan göras på en blankett som finns på miljöförvaltningens hemsida eller kan fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm eller Närpes. Också Kaskö deltar i samarbetet inom miljövården, medan Oravais, Vörå-Maxmo, Malax och Korsnäs inte gör det och där ska man ta kontakt med den egna kommunen. Anmälan skall göras minst 30 dagar före verksamheten planeras ske. I beslutet angående anmälan kan ges villkor om t.ex. bullernivåer eller information till boende i omgivningen.
I hälsoskyddslagen finns bestämmelse om att bostäder och andra utrymmen inomhus skall vara sådana att invånarna inte förorsakas sanitär olägenhet bl.a. beträffande buller. Närmare uppgifter på sidan om inomhusklimat ( intern länk).

Länkar
Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivån (993/1992)
Blanketter och ifyllnadsinstruktioner


Tilläggsuppgifter:
Milljö- och hälsoinspektör Emma Bäck 
Tfn  (06) 327 7176 eller GSM 050 403 4053 
E-post

Milljö- och hälsoinspektör Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295 
E-post

Senast uppdaterad 14.11.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.