Produktsäkerhetstillsyn


Produktsäkerhetstillsynen omfattar säkerheten hos de varor och tjänster som konsumenterna använder. De grundläggande bestämmelserna om produktsäkerhet finns inskrivna i konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Enligt lagen får en vara eller tjänst inte medföra fara för konsumentens hälsa eller egendom. Det finns också varugrupper vilkas säkerhet regleras av mera detaljerade bestämmelser (till exempel leksaker, kosmetika och elapparater).

Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet gäller inte för skadeståndsrättsliga frågor. I konsumentskyddslagen finns bestämmelser om saker som gäller konsumentens ekonomiska säkerhet.

Produktsäkerhetstillsynen är en del av miljö- och hälsoskyddet, som bland annat omfattar livsmedelstillsynen och hälsoskyddsfrågor. I Västkustens miljöenhet svarar en tillsynsenhet för uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet, till vilken hör kommunerna Korsholm, Oravais, Vörå-Maxmo, Malax, Korsnäs och Närpes.

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten

Enligt lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet bärs det primära ansvaret för varors och tjänsters säkerhet av näringsidkaren (tillverkaren, importören, säljaren eller tjänsteproducenten) eller av någon annan som tillhandahåller tjänster (till exempel en kommun eller en församling). Tjänsteleverantörerna bör också agera omsorgsfullt och säkerställa att användningen av tjänsten inte medför fara för konsumenterna eller personer som befinner sig i närheten. Detta förutsätter i praktiken någon form av egenkontrollsystem.

Produktsäkerhetslagen omfattar inte allmännyttiga föreningar som idrottsföreningar och scoutkårer, om de erbjuder aktiviteter enbart för sina medlemmar och det inte är fråga om tjänster som kan betraktas som näringsverksamhet.

Myndigheterna övervakar att lagstiftningen följs. Övervakningen inriktas påbasis av riskbedömningar. Säkerheten hos tjänster (till exempel simhallar, badstränder, lekplatser, slalombackar) övervakas huvudsakligen av kommunerna, i praktiken vanligtvis av kommunernas hälsoinspektörer. Produktsäkerhetstillsynen är en lagstadgad uppgift för kommunerna. Konsumentverket ansvarar i huvudsak för tillsynen över konsumtionsvarors säkerhet.

Verksamhetsutövarens skyldigheter vid skada eller fara

Om en vara eller tjänst orsakar fara, ska näringsidkaren eller annan tjänsteleverantör

  • inte längre erbjuda den farliga tjänsten eller dra bort den farliga varan från marknaden
  • underrätta tillsynsmyndigheten om den vara eller tjänst som utgjort en fara och om vilka åtgärder som vidtagits
  • informera konsumenterna om den fara varan eller tjänsten orsakat samt om möjligheten att returnera varan.

Mer information (bl.a. anmälningsblanketter för farliga varor eller tjänster)

Vad bör konsumenten göra om han/hon upptäcker en farlig vara eller tjänst

Om konsumenten misstänker att varan eller tjänsten är farlig, ska han eller hon

  • sluta använda varan eller tjänsten omedelbart och se till att eventuella övriga användare inte kommer åt varan
  • underrätta säljaren/tjänsteleverantören om eventuell fara, så att denne kan vidta behövliga åtgärder
  • anmäla saken till kommunens hälsoövervakning


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.