Miljötillstånd


Miljötillstånd krävs för verksamheter som medför risk för förorening av miljön. Bestämmelser om vilka sådana verksamheter är finns i miljöskyddslagens 28 § och i miljöskyddsförordningens 1 §. Inom Västkustens miljöenhets område kan det vara fråga om djurstall, pälsdjursfarmer, anläggningar med livsmedelstillverkning, avfallshantering och liknande. Nytt tillstånd krävs när verksamheten ändras väsentligt.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion beviljar miljötillstånd för sådana anläggningar, som enligt lagen beviljas av kommunens miljötillståndsmyndighet och är belägna i Korsholm, Närpes eller Kaskö. Övriga kommuner inom Västkustens miljöenhet deltar inte i samarbetet inom miljövården. Miljötillstånd för större anläggningar beviljas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I miljöskyddsförordningens 5 och 7 § finns uppgifter om vem som beviljar miljötillstånd för olika anläggningar.

Ansökan om miljötillstånd görs på en blankett, som finns på miljöförvaltningens hemsida eller kan fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm eller Närpes. Ifyllnadsinstruktioner finns till blanketten. Ansökan inlämnas i två exemplar. Behandlingstiden för ett miljötillstånd varierar beroende på ärendets art. Den är minst tre månader och omfattar kungörelse 30 dagar, beredning och beslut i miljösektionen minst 30 dagar och besvärstid 30 dagar. Lämna alltså in ansökan i god tid!

En ansökan om miljötillstånd kungörs på anslagstavlan i kommunen under 30 dagars tid. Meddelande om ansökan sänds till rågrannarna och eventuella andra parter. I vissa fall annonseras också om ansökan i en lokal tidning. Under denna tid kan alla berörda lämna in anmärkningar eller framföra åsikter om ansökan.

Ett miljötillstånd beviljas om verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen och avfallslagen. Verksamheten får inte heller strida mot annan lagstiftning eller mot detaljplanen för området. I tillståndet stipuleras villkor om utsläpp, avfall, kontroll och annat för att motverka förorening av miljön. Tillståndsvillkoren justeras efter en viss tid, som bestäms i miljötillståndet.

Miljösektionens beslut om miljötillstånd kungörs under 30 dagar på kommunens anslagstavla och meddelande skickas till samma grannar och andra som fått meddelande om ansökan. Om beslutet annonseras i vissa fall. Beslutet kan överklagas till Vasa förvaltningsdomstol och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Registrering av verksamhet

Vissa verksamheter ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation istället för att söka miljötillstånd. Detta gäller för de flesta energiproducerande anläggningar under 50 MW, distributionsstationer för flytande bränsle och asfaltstationer. Kraven för dessa verksamheter fastställs i egna förordningar. Miljötillstånd kan krävas t.ex. om verksamheten inte fyller de krav som fastställs i förordningen, verksamheten orsakar olägenhet för omgivningen eller strider mot planebestämmelserna.

Anmälan för registrering ska göras till Västkustens miljöenhet minst 90 dagar före verksamheten är planerad att påbörjas. Mera information om registrering och blanketter finns på miljöförvaltningens hemsida. 

Se också

Miljöskyddslagen 86/2000 

Miljöskyddsförordningen 169/2000

Information om miljötillstånd

Blanketter och ifyllnadsinstruktioner

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Tilläggsuppgifter:
Milljö- och hälsoinspektör Emma Bäck 
Tfn  (06) 327 7176 eller GSM 050 403 4053 
E-post

Milljö- och hälsoinspektör Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295 
E-post

Senast uppdaterad 14.11.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.