Inomhusklimat


En god inomhusmiljö är viktig för människans välbefinnande. Man skall inte bli sjuk av den miljö man vistas i. Miljö- och hälsoinspektörerna kontrollerar ventilation, mögelförekomst, radon med mera i bostäder och andra vistelseutrymmen där man misstänker att sanitära olägenheter finns.

Fukt-, lukt- och mögelskador vanliga

Problem med inomhusluft i våra bostäder är vanligare än man tror. Allt organiskt material kan mögla eller ruttna under gynnsamma fukt- och temperaturförhållanden. I en byggnadskonstruktion kan allt från grunden och golvet till väggar och tak fuktskadas och mögelangripas. Orsaken kan vara byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll.

En fuktskada som observeras skall omedelbart åtgärdas. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt och eventuell sanitär olägenhet.
Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Försvinner dessa symptom när man byter miljö kan det vara problem i den bostad eller i den lokal där man vistats.

När man stiger in i lokaliteter som är fukt- eller mögelskadade kan man ibland känna en unken lukt. Fuktskador som orsakar problem med inomhusluften förekommer ofta i våtutrymmen eller i samband med läckande rör.

Om man misstänker att det finns hälsorisker i bostaden, till exempel fukt eller mögelskador, skall man först kontakta fastighetsägaren eller dennes representant (disponent, hyresvärd), som ansvarar för byggnadens underhåll och är skyldig att utreda eventuella skador.

Om den som äger bostaden inte skrider till åtgärder kan invånaren kontakta miljöenheten.

Miljö- och hälsoinspektören kan göra en första inspektion i bostaden för att reda ut om det förekommer en sådan sanitär olägenhet som nämns i hälsoskyddslagen. Vid den första inspektionen görs iakttagelser av till exempel synliga fukt- och mögelskador, temperatur och ventilation samt enklare fuktmätningar. Om hälsorisk konstateras ger miljö- och hälsoinspektören råd och uppmanar vid behov fastighetsägaren att göra mera omfattande utredningar och att avlägsna och reparera skadorna. Om uppmaningen inte åtlyds kan tillsynsnämnden ålägga ägaren att åtgärda den sanitära olägenheten.

Den första inspektionen är avgiftsfri. För eventuella fortsatta utredningar, såsom mikrobiologisk provtagning av luft eller material, tas en avgift enligt en taxa som fastställts av Västkustens tillsynsnämnd.

För fortsatta utredningar och undersökningar av eventuella hälsorisker och skador rekommenderas att fastighetsägaren anlitar företag som specialiserat sig på området.

Miljö- och hälsoinspektörerna gör inte konditionsgranskningar som hänför sig till köp eller försäljning av bostäder.

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som uppstår när ämnet radium sönderfaller. Radon når rumsluften från marken under byggnaden eller genom utsöndring från byggnadsmaterial. Den största radonkällan i finska småhus är marken och fyllnadsgruset.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för radonhalter i rumsluft (944/92) borde årsmedelvärdet för radonhalten i rumsluften i en bostad inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). En ny bostad skall planeras och byggas så att årsmedelvärdet för radonhalten inte överstiger 200 Bq/m³.

Radonhalten har mätts i många bostäder i Finland, mätvärdena presenteras på Finlands radonkartor.

Se också

Mera uppgifter om inomhusklimat hittar du bland annat på följande webbsidor

Sisäilmayhdistys

Allergi- och astmaförbundet

Strålsäkerhetscentralen


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 5.11.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.