Västkustens miljöenhet


Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, produktsäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygienen vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölkkontroll samt köttbesiktning.

Miljövården inom området handhar handläggande av miljötillstånd, övervakning av avfallshantering, diffusbelastning av vattendrag och övrig vattenmiljö samt handlägger övriga tillstånd samt ger utlåtanden i ärenden som hör till miljövården.

 Samarbetsområde
 miljöhälsovården:
 Korsholm
 Vörå
 Malax
 Korsnäs
 Närpes
 Kaskö
 Kristinestad

Samarbetsområde
miljövården:
Korsholm
Närpes
Kaskö
Kristinestad


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 7.8.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.