Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla oma seurantalo


Käyttöavustus

Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät omana toimintana säännöllistä ja ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille, voivat hakea avustusta seurantalon käyttö­kustan­nuksiin. Yhdistyksen lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus vaikuttaa avustuksen määrään.

 

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet, joihin käyttöavustus perustuu.

 

Avustusta haetaan lomakkeilla A, C ja E. Hakuaika, ks. viimeinen sivu.

 

Avustus myönnetään edellisvuoden käyttökustannusten perusteella.Jos toimikausi ei ole kalenterivuosi, otetaan huomioon viimeisin päättynyt toimikausi (kirjanpitolain 4. §:n mukaan tilikausi on 12 kuukautta).

Käyttöavustus on toimintaan perustuvaa. Yhdistykselle voidaan myöntää käyttöavustusta enintään 50 % hyväksytyistä käyttökustannuksista.

 

Hyväksyttävät kustannukset ovat

-          sähkö

-          lämmitys

-          vesi ja viemäri (enintään 500 euroa)

-          kiinteistövakuutukset

-          ylläpitokustannukset (enintään 500 euroa).

 

Liitteet

Hakemukseen liitetään

-          edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

-          toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolta avustusta haetaan

-          yhdistyksen säännöt (jos niitä on muutettu tai yhdistys ei ole aiemmin hakenut avustusta).

-          kopio yhdistyksen säännöistä, kun avustusta haetaan vuodeksi 2012.


 

Korjausavustus

Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla on oma seurantalo, voivat hakea avustusta korjaushankkeisiin. Avustus on toimintaan perustuvaa. Avustusta myönnet­täessä huomioidaan yhdis­tyk­sen rakennuksessa järjestämä toiminta. Toiminnan perusteella lasketaan avustusprosentti, joka määrää avustuksen suuruuden.

 

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet, joihin korjausavustus perustuu.

 

Korjausavustusta voi hakea ympäri vuoden.

 

Korjaus­avustus on harkin­nan­varainen. Vapaa-aikalautakunta voi erityisestä syystä myöntää yhdistykselle poikkeavan (suuremman tai pienemmän) avustusprosentin mukaisen avustuksen, mikäli vapaa-aikalautakunta katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Vuosina 2012–2013 vapaa-aikalautakunta asettaa etusijalle hakemukset, jotka koskevat jätevesi­järjestelmien uusimista.

 

Liitteet

Hakemukseen liitetään

-          työselitys ja työaikataulu

-          kustannusarvio (joka perustuu tarjouksiin ja/tai kokeneen, alan asiantuntijan arvioon) ja rahoitussuunnitelma

-          tiedot mahdollisista avustuksista, joita on haettu/saatu samaan tarkoitukseen muilta tahoilta.

 

Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä

Avustusta ei myönnetä

·         ulkorakennuksiin ja parakkeihin

·         pihapiirien kunnostamiseen

·         irtaimistoon

·         maa-alueiden ostoon

·         lainoihin ja lyhennyksiin

·         kunnostuksiin ja korjauksiin, joiden kustannusarvio on alle 2 000 euroa (sisältää arvonlisäveron).

 

Selvitys ja maksatus

Avustus on käytettävä sinä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty. Myönnetystä korjausavustuksesta makse­taan 50 % ennakkoon. Loput avustuksesta maksetaan koko avustussummasta tehtyä selvitystä vastaan. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään erillisellä lomakkeella ja palautetaan vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 15.11. Selvitykseen on joissain tapauksissa liitettävä rakennustarkastajan katselmuspöytäkirja (tästä ilmoitetaan yhdistykselle, kun avustuspäätös tehdään).

 

Kustannusselvitykseen tulee sisältyä myös oma rahoi­tusosuus. Myönnetty korjausavustus maksetaan kokonaisuudessaan, kun hy­väk­sytty selvitys on jätetty ja avustusosuus on korkeintaan yhdistykselle myön­ne­tyn avustusprosentin suuruinen (todellisista kokonaiskustannuksista lasket­tuna).

 

Mikäli selvitystä ei ole annettu määräajassa, avustus voidaan joko osittain tai kokonaan jättää maksamatta sekä jo maksettu avustus periä takaisin.

 

Käyttötarkoituksen muuttaminen

Vapaa-aikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta ja erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja. Mikäli hankkeen laadussa, laajuudessa tai kustannuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia, vapaa-aikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuk­sesta muuttaa avustuspäätöstä. Myönnetyn avustuksen muuttamista on haettava ennen hankkeen alkamista.

 


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 050 517 6663
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 20.2.2012

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell