Osallistuminen


Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000.

Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Lain vaikutukset kuntien maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen ovat merkittäviä. Laki on lisännyt kuntien valtaa ja vastuuta suunnittelusta.

Kaavajärjestelmä

Maakuntakaava on useammalle kunnalle laadittu kaava, joka ohjaa muuta alueiden käytön suunnittelua. Kaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Valtakunnalliset tavoitteet otetaan huomioon ja aluevarauksia osoitetaan tarvittavalla tarkkuudella. Mustasaaren osalta maakuntatason suunnittelusta huolehtii Pohjanmaan liitto. Maakuntakaavan hyväksyy liittovaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta. Kaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleis- ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat voi hyväksyä yhdyskuntarakentamisen lautakunta.

Kaavaprosessi ja vuorovaikutus

Yksi maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimmistä tavoitteista on suunnitteluprosessien avoimuus ja vuorovaikutteisuus kaikilla tasoilla. Laki on vähentänyt valtion valvontaa edellyttäen samalla, että kuntalaisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun tulee turvata.

Laki tuo käyttöön uudeen käsitteen osallinen. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kunnan on tiedotettava jokaisen kaavaprosessin vireilletulosta. Vireilletulosta tiedotetaan joko kaavakohtaisesti tai kaavoituskatsauksessa. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Kaavoitukseen ryhdyttäessä tulee laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan vaikutusten arvioimiseksi. Suunnitelmassa määritellään lyhyesti kaavoituksen kohde ja työssä käsiteltävät asiat sekä keskeisimmät vaikutukset, joita työn kuluessa arvioidaan. Kunnassa on tavallisesti nähtävillä alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnan tiedottaessa kaavaprosessin vireilletulosta.

Kun kaavasta voidaan esitellä luonnos, osallisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kaavan valmisteluun. Tämä voidaan järjestää monella tavalla, esimerkiksi henkilökohtaisin kirjein, tiedotustilaisuuksin tai kunnan kuulutuksin. Olennaisinta on, että osalliset voivat tutustua suunnittelutyön pohjana olevaan materiaaliin. Mielipide kaavasta voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti.

Ennen kaavan asettamista julkisesti nähtäville osallinen voi vaatia, että kunta neuvottelee ELY-keskuksen kanssa, mikäli hän ei pidä kunnan laatimaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa riittävänä.

Kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (kaavan merkityksen mukaan nähtävilläoloaika on joko 14 tai 30 päivää), kunta ilmoittaa (kuuluttaa) siitä lehdessä. Muistutukset voi tehdä kirjallisesti määräajan kuluessa.

Vastuullinen kuntalainen seuraa myös päätöksentekoa ja sitä, että yhteisistä tavoitteista pidetään kiinni.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 21.8.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.