Omaishoidon tuki


Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle annettavasta palvelusta ja tuesta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota on mahdollista järjestää kotioloissa.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. Hakemus toimitetaan omaishoidonohjaajalle. Ennen omaishoidon tuen myöntämistä tehdään kotikäynti hoidontarpeen arvioimiseksi. Kaikki omaishoidon tukea hakeneet saavat asiasta kirjallisen päätöksen. Päätöksestä voi valittaa. Jos tuki myönnetään, kunta tekee omaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan hoidettavan yksilöllinen hoidontarve ja sovitaan hoidon toteuttamisesta.

Hoitopalkkio

Hoivan ja huolenpidon tarve selvitetään tapauskohtaisesti. Omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkio hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan sen perusteella, onko hoito ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Hoitopalkkio maksetaan kuukausittain, ja se on veronalaista tuloa. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Kunta vakuuttaa omaishoitajan tapaturmavakuutuslain nojalla.

Lisätietoja: omaishoidonohjaaja Heidi Hakala-Öman 327 7229

Esite

Omaishoidon tukihakemus

Omaishoidon palvelusetelin käyttö


Viimeksi päivitetty 2.5.2007

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.