Kemikaalit


Kemikaalivalvonta

Länsirannikon ympäristöyksikön tehtävänä on kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta. Kemikaalilain tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaraa.

Kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävät paikallistasolla

  • yleisen laillisuuden valvonta kemikaalilain nojalla
  • kemikaaliluokituksen, merkintöjen, päällyksien sekä käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen valvonta
  • kemikaalien vähittäismyynnin valvonta
  • uusien aineiden ja biosidivalmisteiden valvonta
  • kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonta

Valvonta kohdistetaan vähittäismyynnissä oleviin kemikaaleihin sekä valmistajien ja maahantuojien varastossa oleviin kemikaaleihin. Valvonnassa tarkistetaan, että kemikaalin luokittelu ja pakkaus vastaavat lain vaatimuksia. Vaarallisten tuotteiden pakkauksissa on oranssi varoitusmerkki tai uusi punareunainen varoitusmerkki sekä vaarasta kertovat varoituslausekkeet. Tietyissä tuotteissa on myös turvasuljin ja näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus. Kunnan kemikaaliviranomainen myös valvoo, että markkinoilla ei ole sellaisia kemikaaleja, joiden käyttö on kielletty.

Muita valvontaviranomaisia:

Kemikaali-ilmoituksen tekee se yritys, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Euroopan kemikaalivirasto hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin liittyviä asioita ja varmistaa kyseisten menettelyjen johdonmukaisuuden kaikkialla Euroopan Unionissa. Viraston tehtävänä on myös antaa jäsenvaltiolle ja EU:n toimielimille parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin tietoihin perustuvaa neuvontaa kemikaalien käytön turvallisuudesta ja sosioekonomisista näkökohdista.

Kemikaalivirasto ylläpitää tietokantaa johon rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan EU:ssa tai tuodaan EU:n alueelle vähintään 1 tonni valmistajaa tai maahantuojaa kohti vuodessa. ECHA on lyhenne asetuksen englanninkielisestä nimestä Europian Chemicals Agency. Kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä.

Ktso myös

Euroopan kemikaalivirasto

REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista tuli voimaan 1.6.2007. Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals.

REACH-asetus on sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu sekä aineiden vapaa liikkuvuus- aineiden sellaisenaan, valmisteissa ja esineissä esiintyvien sekä samalla edistäen kilpailukykyä ja innovaatiota.

CLP-asetus

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP on lyhenne asetuksen englanninkielisestä nimestä Classification, Labelling and Packing of substances and mixtures. Asetus tuli voimaan 20.1.2009, ja siinä annetaan siirtymäaikaa seuraavasti:

  • Aineet 1.12.2010 asti.
  • Seokset 1.6.2015 asti.

Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals)on YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus.

Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa ja että luokitus yhdenmukaistetaan myös kemikaalien kuljetusmääräysten sekä myyntiä ja käyttöä koskevien määräysten välillä.

Katso myös

Valviran ja SYKE:n REACH ja CLP neuvonta

European Commission-Joint Research Center

Euroopan kemikaaliteollisuuden alayhdistys


Lisätietoja:
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295  
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 23.6.2011

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.